Nu säkrar vi Borås framtida elförsörjning! (English available)

Staden växer kraftigt, med drygt 1000 nya invånare per år, och för att säkerställa fram­tida elförsörjning behöver vi kraftigt öka kapaciteten i vårt elnät. Det gör vi med såväl nya stationer som nya ledningsstråk. Under hösten startar vi nu arbetet med att gräva ner sammanlagt fem mil nya högspänningskablar runt stora delar av Borås.

Först ut är:

 • Kype-området
 • Hässleholmen
 • Brämhult

Start vid Nordskogen

Schaktning påbörjas vid Nordskogen i oktober/november och går genom Kypeskogen under hösten, för att framåt våren och under sommar och höst 2018 fortsätta genom Hässleholmen och Brämhult.

I ett senare skede (etapp 2) kommer vi även gräva ner kablar längs med Källbäcksrydsgatan i Brämhult för att sedan fortsätta söderut mot Sobacken (mer info om detta kommer senare).

 

Vilka gator påverkas och hur?

Under första etappen kommer schaktningen gå längs med:

 • Ödevägen
 • Mollagatan
 • Gäsenevägen
 • Kyrkvägen
 • Prästliden
 • Myrtengatan
 • Flädergatan

Även angränsande gator kan bli påverkade, eftersom de korsas. Mest begränsad kommer framkomligheten bli på Flädergatan, som helt kommer att tas i anspråk under schaktning. Anledningen är att flest ledningar kommer att grävas ner i denna gata.

Bredden på schakterna kommer att variera för olika gator, mellan 1 till cirka 4 meter. Vi kommer att lägga kablarna på cirka 1,3 meters djup. I mycket stor utsträckning kommer vi att schakta i gång- och cykelbanor, i några fall i körbanor.

 

Begränsad tillgänglighet för närboende

Tillgängligheten i delar av Kype-området, Hässleholmen och Brämhult kommer bli begränsad under arbetets gång – dels på grund av schaktningen, dels på grund av att vi behöver stänga av gator för att säkra arbetsmiljön för våra anställda. Vi kommer givetvis se till att det går att komma in till fastigheter och att du som trafikant, cyklist eller fotgängare kan ta dig fram på ett säkert vis.

 

Mer information i samband med schaktstart

När det närmar sig schaktning i just ditt område så kommer du som blir direkt berörd att få mer specifik information. Därutöver kommer vi givetvis se till att det finns praktisk skyltning på plats under arbetets gång, så att trafiksituationen blir trygg, säker och tydlig. Det kommer också finnas aktuell information om projektet här på webbplatsen.

 

Kype-skogen begränsad under lågsäsong

I samband med schaktning kommer vissa motionsspår i Kypeskogen att stängas av. Dessbättre kommer vi att schakta i området under höst/vintertid, då färre människor nyttjar området. Schakten kommer gå längs med de vägar som finns, för att göra så lite intrång som möjligt på skogen.

 

Kommentar kring samförläggning mellan el- och fiberverksamheterna

En följd av att staden växer kraftigt är att det pågår många infrastruktursatsningar i stads- och boendemiljön. Som invånare kan det givetvis vara påfrestande när tillgängligheten ofta begränsas av olika projekt.

På Borås Elnät samarbetar vi alltid i största möjliga mån med andra infrastrukturaktörer, för att på så sätt minska påverkan för dig som invånare. Bland annat samförlägger vi just nu högspänningskablar tillsammans med Borås Energi och Miljö i projekt Sobacken.

Många av er som nu blir påverkade av att vi drar kablar i ert närområde har redan haft perioder av begränsad tillgänglighet i samband med den stora fiberutbyggnaden. Dessvärre har fiberutbyggnaden och detta projekt inte gått att genomföra samtidigt.

Främst beror det på att tillståndsprocesserna och uppdragen har sett mycket olika ut. Elnätsprojekt föregås av mycket omfattande tillståndskrav, vilket gör att planeringen många gånger tar flera år. Uppdraget att bygga ut fibernätet kom istället relativt snabbt och hade krav på sig från såväl stat som kommun och kunder att genomföras skyndsamt. För fiberverksamheten är tillståndsprocessen inte lika kravfylld, så ett snabbt genomförande var möjligt.

Ytterligare en faktor är att, även om projekten rent tidsmässigt hade synkat, så rör det sig om två helt olika typer av kabelförläggning. Medan fiberkablar grävs ner i kortare längder på cirka 60 cm djup, grävs högspänningsledningar ner i långa obrutna längder (upp till 900 meter), på cirka 1,3 meters djup.

 

Har det gått ut information om detta projekt tidigare?

En infrastruktursatsning med kablar över 130 kV föregås alltid av ett samråd. För detta projekt gick samrådsbrev ut till alla berörda fastighetsägare och kommun i samband med att vi ansökte om konsession (tillstånd) 2012. Vi annonserade också generellt om detta i dagspressen.

 

Securing Borås’ future electricity supply!

The city is growing rapidly, with around 1,000 new residents being added to our numbers every year, which means that to ensure our future electricity needs are met we need to substantially boost capacity in our electricity network. This is why we are now starting work on burying a total of 50 km of new high voltage cables around large parts of Borås.

 

Starting at Nordskogen

Excavation will begin at Nordskogen during October/November and will continue through Kypeskogen during the autumn, before continuing through Hässleholmen and Brämhult during the spring, summer and autumn of 2018.

During a later phase (stage 2), we will also bury cables along Källbäcksrydsgatan in Brämhult in order to continue south towards Sobacken (more information about this will be published at a later date).

 

Which streets will be impacted and how?

During the first stage, excavation will take place along the following roads:

 • Ödevägen
 • Mollagatan
 • Gäsenevägen
 • Kyrkvägen
 • Prästliden
 • Myrtengatan
 • Flädergatan

Other, adjacent roads may be affected as they must be crossed. Access will be most limited on Flädergatan, which will be in full use throughout excavation. This is because the majority of cables will be buried under this street.

The width of the trenches will vary depending on the street, but will be between 1 and 4 metres wide. We will lay the cables at an approximate depth of 1.3 metres. We will largely be digging trenches in pavements and bike lanes, but we will occasionally also make use of the roadway.

 

Limited access for local residents

Access in parts of the Kype area, Hässleholmen and Brämhult will be limited while work is taking place. This is partly due to the excavation work, and partly because we need to close roads to ensure a safe working environment for our personnel. Naturally, we will ensure that access to properties is maintained and that as a motorist, cyclist or pedestrian you are able to make it to your destination safely.

More information in connection to start of excavation work

When excavation is due to begin in your area, those who will be directly impacted will receive more specific information. Additionally, we will also ensure that practical signage is in place during the work so that the situation for traffic is safe, secure and clear. Current information about the project will also be provided here on the website.

 

Limited access to Kypeskogen during low season

In connection with excavation work, some exercise trails in Kypeskogen will be closed. Fortunately we will excavate in the area during the autumn/winter, when fewer people are using the area. Trenches will follow existing roads to ensure as little intrusion into the woods as possible.

 

Note on co-operation between electricity and fibre networks

One result of the city growing rapidly is that there are many investments in infrastructure taking place in both urban and residential environments. As a resident, it can naturally be stressful when access is limited by different projects.

At Borås Elnät, we always co-operate with other infrastructure operators as much as possible in order to minimise the impact on you, the resident. We are currently involved in, amongst other things, laying high voltage cables together with Borås Energi och Miljö as part of Project Sobacken.

Many of you who are currently affected by our work to run high voltage cables through your local area have already experienced periods of limited access in connection with the major fibre network roll-out. Unfortunately, it has not been possible to implement the fibre expansion and this project in tandem.

This is primarily because the licensing processes and assignments have been very different in nature. Electricity network projects are preceded by comprehensive licensing requirements, which mean that planning takes several years. The task of expanding the fibre network came about relatively quickly and rapid implementation was demanded by the state, municipality and customers alike. The licensing process for the fibre network is not as demanding, which meant that a rapid implementation was possible.

Another factor is that even if the projects had run at the same time, they involve two completely different types of cable laying. While fibre cables are laid in shorter lengths at a depth of around 60 cm, high voltage cables are laid in unbroken lengths (up to 900 metres) at a depth of around 1.3 metres.

 

Has information about this project been published previously?

An infrastructure investment in cables over 130 kV is always preceded by a consultation. For this project, consultation letters were sent to all affected property owners and municipal officials when we applied for a concession (permit) in 2012. We also made general announcements in the daily press.