Elsystemet – stabilt med låga utsläpp

Energi kan omvandlas till olika former och en av de mest användbara formerna är el. Med el kan mycket energi snabbt transporteras långa avstånd. En av framtidens stora utmaningar blir att kunna lagra el eftersom det inte alltid är så att behovet och tillgången på el sammanfaller i tid.

Tillgång till elnätet innebär tillgång till kraftfull energi som relativt lätt kan omvandlas till exempelvis rörelseenergi i en elvisp, ljussignaler i ett bredband, eller värme i en kastrull.

El är lätt att flytta men svårare att lagra och batterier för lagring av mycket energi är fortfarande dyra. Det kan jämföras med värmeenergin i varmt vatten: den går bra att lagra, men är svårare att flytta långa avstånd.

Naturlig och producerad el

El finns naturligt på många ställen i din närhet, men den är inte alltid så lättfångad. Du har säkert känt urladdningen av statisk elektricitet, eller sett en blixt från himlen. Elen har satt igång människans uppfinningsrikedom och fantasier under historien, och ett tag trodde man till exempel att det skulle gå att skapa liv genom att leda el genom en död kropp. Genom århundradena har människan lärt sig mer och mer om el, men det var först i slutet av 1800-talet som den började få mer praktisk användning. Rörelseenergin i älvarna omvandlades till el och transporterades till industrier och användes också för belysning.

Människan har efter hand lärt sig att producera el på många olika sätt. Vattenkraften kom först, sedan utvecklades tekniken att låta bränslen värma vatten till ånga för att driva en turbin, där elen kommer till. Eldning är ett sätt att värma vatten, ett annat sätt är att som i kärnkraften låta en kärnreaktion, där atomkärnor klyvs, alstra värmen för att skapa ånga. De senaste åren har vi blivit bra på att omvandla vindens rörelseenergi till el och till och med energin i ljuset från solen omvandlas numera till el.

Idag är hela samhället uppbyggt kring att det ska finnas el. Det är svårt att tänka sig ett liv utan el.

Produktionen av el är idag både ett miljöproblem och en lösning på miljöproblem. Om elen görs genom förbränning av till exempel kol, vilket fortfarande är det vanligaste i stora delar av världen, innebär det stora utsläpp av klimatgaser. Om elen görs med till exempel vattenkraft, vindkraft, biobränsle eller kärnkraft och ersätter fossila bränslen, minskar istället utsläppen av klimatgaser. I Sverige är 98 procent av elproduktionen fri från utsläpp av klimatgaser.

Lagring av energi på frammarsch

En ny stor utmaning är att lagra elenergi. Det behövs för att kunna använda el även utan anslutning till elnätet i exempelvis en bil. Det behövs också för att kunna spara el producerad av vind- och solkraft som varierar beroende på vädret. Ibland kan dessa energikällor skapa överflöd av el som inte behövs, men som skulle kunna användas när vinden och solen inte producerar.

Det satsas därför stort på utveckling av effektivare och billigare batterier. Man kan också tänka sig att omvandla el till andra energiformer igen, när man vill spara den. Överskottsel kan omvandlas till exempel till värmeenergi i vattnet i fjärrvärmenäten eller till lägesenergi genom att pumpa upp vatten i vattenkraftens magasin, eller till kemisk energi.

En annan utveckling är att hushåll och företag kan göra el själva genom till exempel solceller. Kombination av egenproduktion av el och lagring, kan förbättra livet radikalt för dem som bor i områden där elnätet inte når fram, vilket är verkligheten för 1,3 miljarder människor i världen.

Klart är att världen behöver mer el för att göra livet bättre för alla jordens människor och för att minska förbränningen av fossila bränslen.

Källa: Energiföretagen Sverige

Läs mer om el och elproduktion här.