Avgifter och villkor för nyanslutning

Nedanstående priser är exklusive moms och gäller som riktlinje för nyanslutning. För exakta priser, begär offert från oss.

Anslutningsavgifter lågspänning

Huvudsäkring        Pris
25 A 21 500 kronor
63 A 49 250 kronor
100 A 87 500 kronor
200 A 131 000 kronor
2 x 200 A 218 000 kronor
3 x 200 A 263 000 kronor
4 x 200 A 350 000 kronor
5 x 200 A 397 000 kronor
6 x 200 A 410 000 kronor

För offert och mer information, kontakta Patrik Sjöberg, tel 033–35 71 04. Se också gärna bifogad pdf.

Elanslutning storre anlaggningar

Observera att

  • Tilläggsbelopp debiteras efter särskild offert. Tilläggsbelopp utgår i de fall som anslutningspunkten är placerad mer än 600 meter från befintlig anslutningspunkt (fågelavstånd).
  • Anslutning av stora lågspänningskunder (600 A och större), där elleverans alternativt kan ske vid högspänning, kan påräknas först efter särskild prövning.
  • Utökning av befintlig servisanslutning offereras vid förfrågan.

Leveransvillkor

Beställning av lågspänningsservis samt föranmälan om utökning av installationen med elvärme eller liknande ska ske genom behörig elinstallatör.
Leveranstider efter beställning av servisanslutning.

3 månader: Gäller normalt för mindre servisstorlekar, där anslutning kan ske i befintligt nät.
6 månader: Gäller normalt för anslutningar som kräver förstärkning av lågspänningsnätet.
9 månader: Gäller normalt för större servisstorlekar som kräver nybyggnation av transformatorstation.

Kortare leveranstider kan i vissa fall offereras mot merkostnad.

Kabelförläggning

Borås Elnät AB förlägger serviskabel och tillhandahåller kabelskyddsrör för serviser med servissäkring upp till 25 A. Ledningsschakt inom tomt, cirka 0,5 m djupt, tillhandahålls av beställaren/kunden. Borås Elnät AB utför kabelförläggningen först sedan kabeldiket är klart och och kabelskyddsrörens läge besiktigats och inmätts och att området i övrigt är tillgängligt för kabelarbetet. Återfyllning utförs och bekostas av beställaren/kunden sedan Borås Elnät AB utfört sin ledningsförläggning. Fyllnadsmassan skall vara grävbar med spade. Håltagning och tätning för kabelgenomföring samt eventuell efterlagning i fastigheten, utförs och bekostas av beställaren/kunden.

Mätarplacering

Mätanordning skall placeras så att den är lättåtkomlig. I flerbostadshus och motsvarande placeras mätanordningen i nischer, i trappan eller i utrymme som är tillgängligt under arbetstid. I villor, kedjehus, radhus, fritidshus och motsvarande placeras mätaren i utvändigt placerat skåp.