Nu säkrar vi Borås framtida elförsörjning!

 

Staden växer kraftigt, med drygt 1000 nya invånare per år, och för att säkerställa fram­tida elförsörjning behöver vi kraftigt öka kapaciteten i vårt elnät. Det gör vi med såväl nya stationer som nya ledningsstråk. Under hösten startar vi nu arbetet med att gräva ner sammanlagt fem mil nya högspänningskablar runt stora delar av Borås.

Först ut är:

 • Kype-området
 • Hässleholmen
 • Brämhult

 

Start vid Nordskogen

Schaktning påbörjas vid Nordskogen i oktober/november och går genom Kypeskogen under hösten, för att framåt våren och under sommar och höst 2018 fortsätta genom Hässleholmen och Brämhult.

I ett senare skede (etapp 2) kommer vi även gräva ner kablar längs med Källbäcksrydsgatan i Brämhult för att sedan fortsätta söderut mot Sobacken (mer info om detta kommer senare).

 

Vilka gator påverkas och hur?

Under första etappen kommer schaktningen gå längs med:

 • Ödevägen
 • Mollagatan
 • Gäsenevägen
 • Åsvägen
 • Kyrkvägen
 • Prästliden
 • Myrtengatan
 • Flädergatan

Även angränsande gator kan bli påverkade, eftersom de korsas. Bredden på schakterna kommer att variera för olika gator, mellan 1 till cirka 4 meter. Vi kommer att lägga kablarna på cirka 1,3 meters djup. I mycket stor utsträckning kommer vi att schakta i gång- och cykelbanor, i några fall i körbanor.

Mest begränsad kommer framkomligheten bli på Flädergatan, som helt kommer att tas i anspråk under schaktning, men även delar av Myrtengatan kommer påverkas kraftigt. Anledningen är att flest ledningar kommer att grävas ner i dessa gator. Denna sträcka samförlägger vi också med Borås Energi och Miljö, som lägger ner vattenledningar. Arbetet på dessa gator är planerad från v. 12 2018. Den största delen av arbetet kommer vara genomfört i slutet av juni, men gatorna kommer inte vara helt tillgängliga eller återställda förrän tidig höst 2018.

 

Begränsad tillgänglighet för närboende

Tillgängligheten i delar av Kype-området, Hässleholmen och Brämhult kommer bli begränsad under arbetets gång – dels på grund av schaktningen, dels på grund av att vi behöver stänga av gator för att säkra arbetsmiljön för våra anställda. Vi kommer givetvis se till att det går att komma in till fastigheter och att du som trafikant, cyklist eller fotgängare kan ta dig fram på ett säkert vis.

 

Mer information i samband med schaktstart

När det närmar sig schaktning i just ditt område så kommer du som blir direkt berörd att få mer specifik information. Därutöver kommer vi givetvis se till att det finns praktisk skyltning på plats under arbetets gång, så att trafiksituationen blir trygg, säker och tydlig. Det kommer också finnas aktuell information om projektet här på webbplatsen.

 

Kype-skogen begränsad under lågsäsong

I samband med schaktning kommer vissa motionsspår i Kypeskogen att stängas av. Dessbättre kommer vi att schakta i området under höst/vintertid, då färre människor nyttjar området. Schakten kommer gå längs med de vägar som finns, för att göra så lite intrång som möjligt på skogen.

 

Även grävning vid Viared och Pickesjön

Som en del i hela projektet grävs kablar också ner vid Viared och förbi Picksjön. Delar av Pickesjöspåret kommer att vara avstängt maj-september 2018, pga arbete.

 

Kommentar kring samförläggning mellan el- och fiberverksamheterna

En följd av att staden växer kraftigt är att det pågår många infrastruktursatsningar i stads- och boendemiljön. Som invånare kan det givetvis vara påfrestande när tillgängligheten ofta begränsas av olika projekt.

På Borås Elnät samarbetar vi alltid i största möjliga mån med andra infrastrukturaktörer, för att på så sätt minska påverkan för dig som invånare. Bland annat samförlägger vi just nu högspänningskablar tillsammans med Borås Energi och Miljö i projekt Sobacken.

Många av er som nu blir påverkade av att vi drar kablar i ert närområde har redan haft perioder av begränsad tillgänglighet i samband med den stora fiberutbyggnaden. Dessvärre har fiberutbyggnaden och detta projekt inte gått att genomföra samtidigt.

Främst beror det på att tillståndsprocesserna och uppdragen har sett mycket olika ut. Elnätsprojekt föregås av mycket omfattande tillståndskrav, vilket gör att planeringen många gånger tar flera år. Uppdraget att bygga ut fibernätet kom istället relativt snabbt och hade krav på sig från såväl stat som kommun och kunder att genomföras skyndsamt. För fiberverksamheten är tillståndsprocessen inte lika kravfylld, så ett snabbt genomförande var möjligt.

Ytterligare en faktor är att, även om projekten rent tidsmässigt hade synkat, så rör det sig om två helt olika typer av kabelförläggning. Medan fiberkablar grävs ner i kortare längder på cirka 60 cm djup, grävs högspänningsledningar ner i långa obrutna längder (upp till 900 meter), på cirka 1,3 meters djup.

 

Har det gått ut information om detta projekt tidigare?

En infrastruktursatsning med kablar över 130 kV föregås alltid av ett samråd. För detta projekt gick samrådsbrev ut till alla berörda fastighetsägare och kommun i samband med att vi ansökte om konsession (tillstånd) 2012. Vi annonserade också generellt om detta i dagspressen.