Nu säkrar vi Borås framtida elförsörjning!

Projekt Kyllared-Sobacken

I början av november 2018 startar schaktningen för denna sträcka. Den kommer beröra Brämhult, Boda, Hässleholmen, Bergsäter, Trandared och Hedvigsborg. Schaktning startar längs med Källbäcksrydsgatan v. 46 och beräknas pågå fram till och med februari 2019. Schakt kommer främst ske i gång- och cykelbanor.

 

Projekt Kype-Kyllared

Detta projekt berör Kype-området, Hässleholmen och Brämhult (Kyllared). Utöver Kype-området gräver vi ner kablar längs med Ödevägen, Mollagatan, Gäsenevägen, Åsvägen, Kyrkvägen, Prästliden, Myrtengatan och Flädergatan. Även angränsande gator kan bli påverkade, eftersom de korsas. Schaktning påbörjades vid Nordskogen i oktober/november 2018. Under höst 2017 och vår 2018 har vi arbetat i Kypeskogen, längs med grusvägarna mellan Sjöbo och Hässleholmen. Vägarna grovåterställdes under tidig vår. Asfaltsåterställningen kommer genomföras av Tekniska förvaltningen. Under vår, sommar och höst 2018 har arbete också pågått  i Hässleholmen och Brämhult (Kyllared).

 

Projekt Viared/Pickesjön

Vi schaktar och gräver ner kablar i delar av Viared och förbi Picksjön. Främst berörs allmänheten av att delar av Pickesjöspåret kommer att vara avstängt maj-september 2018, se röd markering på kartan.

 

Kommentar kring samförläggning mellan el- och fiberverksamheterna

En följd av att staden växer kraftigt är att det pågår många infrastruktursatsningar i stads- och boendemiljön. Som invånare kan det givetvis vara påfrestande när tillgängligheten ofta begränsas av olika projekt.

På Borås Elnät samarbetar vi alltid i största möjliga mån med andra infrastrukturaktörer, för att på så sätt minska påverkan för dig som invånare. Bland annat samförlägger vi just nu högspänningskablar tillsammans med Borås Energi och Miljö i projekt Sobacken.

Många av er som nu blir påverkade av att vi drar kablar i ert närområde har redan haft perioder av begränsad tillgänglighet i samband med den stora fiberutbyggnaden. Dessvärre har fiberutbyggnaden och detta projekt inte gått att genomföra samtidigt.

Främst beror det på att tillståndsprocesserna och uppdragen har sett mycket olika ut. Elnätsprojekt föregås av mycket omfattande tillståndskrav, vilket gör att planeringen många gånger tar flera år. Uppdraget att bygga ut fibernätet kom istället relativt snabbt och hade krav på sig från såväl stat som kommun och kunder att genomföras skyndsamt. För fiberverksamheten är tillståndsprocessen inte lika kravfylld, så ett snabbt genomförande var möjligt.

Ytterligare en faktor är att, även om projekten rent tidsmässigt hade synkat, så rör det sig om två helt olika typer av kabelförläggning. Medan fiberkablar grävs ner i kortare längder på cirka 60 cm djup, grävs högspänningsledningar ner i långa obrutna längder (upp till 900 meter), på cirka 1,3 meters djup.