Nu säkrar vi Borås framtida elförsörjning!

Borås stad växer kraftigt med cirka 1000 invånare per år och därmed ökar också behovet av el i staden. Det gör att vi sedan ett par år storsatsar på att bygga ut vårt högspänningsnät, för att på så vis säkra framtida elförsörjning i staden. Utbyggnaden är ett av våra största utvecklingsprojekt någonsin, där både nya stationer ska byggas och närmare fem mil nya kablarska grävas ner runt stora delar av Borås.

Utbyggnaden innebär att det pågår många infrastruktursatsningar i stads- och boendemiljön. Som invånare kan det givetvis vara påfrestande när tillgängligheten ofta begränsas av olika projekt. Vi beklagar detta, men hoppas på din förståelse.

Här nedan kan du läsa kort om olika projekt som ingår i utbyggnaden och som berör allmänheten.

 

Projekt söder om riksväg 40

Under januari 2019 kommer vi att schakta och gräva ner kablar söder om riksväg 40 – från Kyllaredsmotet, längs med Tvinnaregatan, delar av Pressargatan samt längs med den cykelväg som leder mot Trandaredsgatan. Arbete kommer också genomföras i det bostadsområde som ligger söder om Hultagatan samt längs med Hultabackegatan. Vi beräknar att att vi är klara med hela sträckan framåt sommaren. Planen är preliminär, eftersom vår verksamhet är mycket väderberoende. Blir det tjäle måste vi pausa arbetet.

 

Projekt Kyllared-Sobacken

Detta projekt berör sträckan Kyllared/Brämhult söderut till Sobacken. Grävning kommer påverka gator i Brämhult, Boda, Hässleholmen, Bergsäter, Trandared och Hedvigsborg. Schaktningen startar i början av november 2018 (v.45) från två håll: dels längs med riksväg 41, dels längs med Källbäcksrydsgatan i Brämhult, där tillgängligheten kommer bli mest påtaglig för boråsarna. Schaktning och nedläggning av kablar längs med Källbäcksrydsgatan beräknas pågå fram till och med februari 2019. Schakt kommer främst ske i gång- och cykelbanor. Information om schakt har gått ut till de personer/fastighetsägare som blir direkt berörda av begränsad framkomlighet till deras infart.

 

Projekt Sjöbo-Kyllared

Grävning och nedläggning av kablar har gjorts i Kype-området samt i Hässleholmen och i Brämhult (Kyllared). Schaktning påbörjades vid Nordskogen i oktober/november 2017, under höst 2017 och vår 2018 arbetade vi i Kypeskogen och under vår, sommar och höst 2018 har arbete pågått i Hässleholmen och Brämhult (Kyllared). Just nu lägger vi ner kablar utmed Kyrkvägen, Prästliden, Myrtengatan och Flädergatan, ett arbete som väntas vara klart i mitten av november. Därefter utförs återställning. Den slutgiltiga asfaltsåterställningen kommer genomföras av Tekniska förvaltningen.

 

Projekt Viared/Pickesjön

Vi har schaktat och grävt ner kablar i delar av Viared och förbi Picksjön. Främst berördes allmänheten av att delar av Pickesjöspåret var avstängt maj-september 2018. Projektet kommer pågå en bit in i 2019, men boråsarna kommer inte märka av någon större begränsning i tillgängligheten framöver.

 

Kommentar kring samförläggning mellan el- och fiberverksamheterna

På Borås Elnät samarbetar vi alltid i största möjliga mån med andra infrastrukturaktörer, för att på så sätt minska påverkan för dig som invånare. Bland annat samförlägger vi just nu högspänningskablar tillsammans med Borås Energi och Miljö i projekt Sobacken.

Många av er som nu blir påverkade av att vi drar kablar i ert närområde har redan haft perioder av begränsad tillgänglighet i samband med den stora fiberutbyggnaden. Dessvärre har fiberutbyggnaden och detta projekt inte gått att genomföra samtidigt.

Främst beror det på att tillståndsprocesserna och uppdragen har sett mycket olika ut. Elnätsprojekt föregås av mycket omfattande tillståndskrav, vilket gör att planeringen många gånger tar flera år. Uppdraget att bygga ut fibernätet kom istället relativt snabbt och hade krav på sig från såväl stat som kommun och kunder att genomföras skyndsamt. För fiberverksamheten är tillståndsprocessen inte lika kravfylld, så ett snabbt genomförande var möjligt.

Ytterligare en faktor är att, även om projekten rent tidsmässigt hade synkat, så rör det sig om två helt olika typer av kabelförläggning. Medan fiberkablar grävs ner i kortare längder på cirka 60 cm djup, grävs högspänningsledningar ner i långa obrutna längder (upp till 900 meter), på cirka 1,3 meters djup.