Avgifter och villkor för nyanslutning

Nedanstående priser  gäller för nyanslutning.  För mer information och beställning/offert, kontakta Patrik Sjöberg, tel 033-35 71 04. Du hittar också mer information i broschyren Elanslutning större anläggningar.

Anslutningsavgifter lågspänning

Säkringsstorlek Avstånd till anslutningspunkt (fågelvägen) Pris, exkl. moms
 25 ampere 0-200 m 22 100 kr
    200-600 m 22 100 kr + 189 kr/m
600-1 200 m 97 700 kr + 404 kr/m
1 200-1 800 m 340 100 kr + 240 kr/m
63 ampere 50 000 kr
100 ampere 70 000 kr
200 ampere 130 000 kr
2 x 200 ampere 230 000 kr
3 x 200 ampere 335 000 kr
4 x 200 ampere 440 000 kr
5 x 200 ampere 545 000 kr
6 x 200 ampere 650 000 kr

Anslutningsavgifter högspänning

Anslutningsavgiften offereras på begäran.

Observera att

  • Säkringsstorlek 25 ampere: vid avstånd över 1 800 meter beräknas en individuell anslutningsavgift.
  • Säkringsstorlek större än 25 ampere: vid över 200 meter beräknas en individuell anslutningsavgift.
  • Anslutning av stora lågspänningskunder (600 ampere och större), där elleverans alternativt kan ske vid högspänning, kan påräknas först efter särskild prövning.
  • Utökning av befintlig servisanslutning offereras vid förfrågan.

Leveransvillkor

Beställning av lågspänningsservis samt föranmälan om utökning av installationen med elvärme eller liknande ska ske genom behörig elinstallatör.
Leveranstider efter beställning av servisanslutning.

3 månader: Gäller normalt för mindre servisstorlekar, där anslutning kan ske i befintligt nät.
6 månader: Gäller normalt för anslutningar som kräver förstärkning av lågspänningsnätet.
9 månader: Gäller normalt för större servisstorlekar som kräver nybyggnation av transformatorstation.

Kortare leveranstider kan i vissa fall offereras mot merkostnad.

Kabelförläggning

Borås Elnät AB förlägger serviskabel och tillhandahåller kabelskyddsrör för serviser med servissäkring upp till 25 A. Ledningsschakt inom tomt, cirka 0,5 m djupt, tillhandahålls av beställaren/kunden. Borås Elnät AB utför kabelförläggningen först sedan kabeldiket är klart och och kabelskyddsrörens läge besiktigats och inmätts och att området i övrigt är tillgängligt för kabelarbetet. Återfyllning utförs och bekostas av beställaren/kunden sedan Borås Elnät AB utfört sin ledningsförläggning. Fyllnadsmassan skall vara grävbar med spade. Håltagning och tätning för kabelgenomföring samt eventuell efterlagning i fastigheten, utförs och bekostas av beställaren/kunden.

Mätarplacering

Mätanordning ska placeras så att den är lättåtkomlig. I flerbostadshus och motsvarande placeras mätanordningen i nischer, i trappan eller i utrymme som är tillgängligt under arbetstid. I villor, kedjehus, radhus, fritidshus och motsvarande placeras mätaren i utvändigt placerat skåp.