Producera egen el

Allt fler väljer att bli sin egen elproducent, oftast genom att producera el genom solceller och vindkraft. Detta sker i första hand för eget bruk och beroende på effekten kallas det antingen mikroproduktion (upp till och med 43,5 kilowatt samt en mätarsäkring på högst 63 ampere) eller småskalig produktion (över 43,5 upp till och med 1 500 kilowatt).

Som mikroproducent gäller att uttaget av el under ett kalenderår ska vara större än inmatningen, det vill säga att du inte får producera mer el per år än vad du själv använder. Däremot får du under enskilda månader sälja överbliven el till din elhandlare.

Så här startar du egen elproduktion:

 1. Välj vilken typ av anläggning som passar ditt behov.
 2. Kontrollera hos kommunen om du behöver bygglov för din anläggning.
 3. Kontakta i god tid (minst tre månader) en elinstallatör, som sköter installationen. Den elektriska installationen kräver behörighet.
 4. Kontakta Skatteverket för att bli momsregistrerad (momsregistreringsnummer behöver du uppge för att få ersättning för nätnytta av oss samt om du tänker sälja el).

Ersättningar

 • Du kan sälja överbliven el till en elhandlare. Om du planerar att göra detta måste du själv kontakta ett elhandelsbolag för att skaffa ett avtal om försäljning av inmatad el.
 • Du kan söka elcertifikat hos Energimyndigheten och genom detta få extra inkomster från din mikroproduktionsanläggning. Läs mer hos Energimyndigheten.
 • Du får ersättning för nätnytta av oss, eftersom du kommer att belasta vårt nät mindre än tidigare. Ersättningsnivåerna hittar du i pdf-dokumenten Inmatningstariff mikroproduktion och Inmatningstariff småskalig produktion här nedanför.
 • Från och med 1 januari 2015 har du, under förutsättning att du tagit ut mer el (köpt) än du matat in (sålt) under året, rätt till skattereduktion för inmatad el med 60 öre/kWh. Det dras av inkomstdeklarationen. Detta gäller för högst 30 000 kWh/år eller 18 000 kronor/år. Vi lämnar kontrolluppgift till Skatteverket på hur mycket el du matat in respektive tagit ut från elnätet under kalenderåret. Läs mer om skattereduktion hos Skatteverket.

Tänk på detta:

 • Av elsäkerhetsskäl måste vi kunna skilja bort din produktionsanläggning från vårt elnät. För att vi ska kunna göra detta ska din anläggning vara utrustad med fasadmätarskåp/markmätarskåp, alternativt utrustad med en lätt åtkomlig lastbrytare.
 • När du installerar en anläggning för egenproducerad el behöver vi byta din elmätare. För att vi ska kunna göra detta på ett säkert sätt så måste äldre fasadmätarskåp byggas om, vilket bekostas av dig som producent.
 • I samband med att du ansluter en mikroproduktionsanläggning till vårt nät kan du behöva en ny, ändrad eller utökad anslutning, vilket kan innebära ökade kostnader för dig.

Viktig information från Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverkets webbplats finns viktig information för dig som är intresserad av att montera en solcellsanläggning på ditt hus. Där finns också material för nedladdning.

Länkar

Borås Stad Elsäkerhetsverket Energimyndigheten Skatteverket Energiföretagen Sverige

Tariffer för inmatad el

Mikroproduktion – tariff och tillämpningsbestämmelser

Småskalig produktion – tariff och tillämpningsbestämmelser