Nyheter

Läs vår årsredovisning för 2020

Här är den. Vår årsredovisning för 2020. Året då vi fick ställa om och arbeta på nya sätt, när vår verksamhet påverkades av det nya Coronaviruset.

Som organisation klarade vi anpassningen till Corona med helt nya arbetssätt och restriktioner på ett fantastiskt sätt, och vi fortsatte leverera våra tjänster med ett mycket betryggande resultat.

2020 i korthet

  • Vi har bundit ihop ringen med en ny 130 kilovoltskabel runt Borås.
  • Vi har byggt färdigt den nya mottagningsstationen Kyllared i Brämhult.
  • Vi har förberett för ett helt nytt mätsystem, där vi ska byta ut alla (cirka 46 000) elmätare hos våra kunder.
  • Vi har byggt ut fibernätet på stadsdelen Göta och i Vänga utanför Fristad.
  • Vi har fått bidrag från Post- och Telestyrelsen, PTS, för att fortsätta bygga ut fibernätet på landsbygden.
  • Vi har förberett för att byta ut vårt stamnät som kallas corenät.
  • Vi har återigen certifierats för vårt miljöarbete enligt standarden ISO 14001.
  • Vi har startat ett omfattande utvecklingsprojekt som kallas projekt Framtid, där syftet är att hitta möjligheter till att göra saker på ett smartare och effektivare sätt.

Ekonomi – ett starkt resultat för 2020

Omsättningen uppgick till 293,5 mnkr medan rörelseresultatet före finansiella poster var 76,2 mnkr. Vi gjorde ett starkt resultat, trots en sänkning av tariffer för eldistribution med cirka fem procent från och med april. Det starka resultatet beror till stor del av en vitesintäkt på 6,1 mnkr, plus något högre överuttags- och anslutningsavgiftsintäkter vid affärsområde Elnät respektive affärsområde Stadsnät. Till det kommer också en kostnadsbesparing på grund av att två befattningar varit vakanta större delen av året och lägre kapitalkostnader än beräknat på grund av i tid förskjutna nyanläggningsprojekt, samt en i övrigt gynnsam kostnadsutveckling.

Läs hela årsredovisningen 2020

Här kan du läsa hela årsredovisningen för 2020.