Nyheter

Vi certifieras på nytt för hög kvalitet på miljöarbetet

Vi har återigen certifierats för vårt miljöarbete enligt standarden ISO 14001. Det är Sveriges forskningsinstitut RISE som genomfört miljörevisionen, som ligger till grund för certifieringen. I den får vi mycket positiva omdömen för vårt miljöarbete.

– Det här är en bekräftelse på att vi satsat rätt och att miljöfrågorna är en viktig del i hela vårt arbete. Vi har förbättrat vårt miljöarbete genom att integrera det som en naturlig del i vår övergripande verksamhetsplanering, säger vår miljösamordnare Anders Johansson.

Mycket bra omdömen inom de flesta områden

Inom de flesta områden får bolaget mycket bra omdömen. Vi har bland annat en utförlig lista på miljöaspekter, bra kontroll på att miljölagarna följs, ställer miljökrav på våra entreprenörer och leverantörer samt ett bra ledningssystem, som utvecklats och blivit bättre. Dessutom får vi bra betyg för att vi byggt laddstolpar på tomten och satt upp en solenergianläggning på hus 2, 3 och 8. Anläggningen producerar omkring 25 procent av vår totala energiförbrukning i våra kontors- och lagerbyggnader på Vinrankan.

– Jag känner att vi håller på med ett jättebra miljöarbete och att intresset för miljöarbetet ökat i bolaget. Vi pratar mer om miljö överlag. Det beror mycket på att VD och ledning lyft miljöarbetet och satsat på det, vilket skapat möjligheter att förbättra det, säger Anders Johansson, som är mycket nöjd med resultatet.

Några saker återstår att förbättra

Men det finns saker kvar att förbättra. I revisionsrapporten framkommer en mindre avvikelse när det gäller miljöaspekter för schaktarbete i naturmark. Det behöver vi få med i vår lista över miljöaspekter och beskriva hur vi värnar miljön när vi schaktar på sådana ställen.

Rapporten nämner även tre förbättringsmöjligheter. Att vi kan dokumentera ansvarsfördelningen för miljöarbetet på ett bättre sätt, att det vore bra att aktivera miljörådet i förbättringsarbetet och att vi kan uppdatera informationen kring miljöpolicyn på externa webben, boraselnat.se.