Nyheter

Vårt nät är bra rustat för att klara en ökad elektrifiering fram till 2030

Vårt elnät står väl rustat inför utmaningarna kommande år med en stad som hela tiden växer med nya bostäder och industrier, samt en ökad elektrifiering av fordonsparken. Det visar vår utredning av kapacitet och effekt i vårt elnät de närmaste åtta åren, fram till år 2030.

– Vi kan känna oss trygga med att den utbyggnad som pågår i vårt högspänningsnät i vårt stora investeringsprojekt 2031 kommer att klara kommande effektbehov. Vi har varit förutseende och såg redan för mer än tio år sedan att vi behövde göra något för att klara en ökad belastning i nätet, när Borås hela tiden växer, säger Stefan Claesson, ansvarig för affärsstöd och utveckling på Borås Elnät.

Stefan Claesson, Andreas Gustavsson och Maria Zetterberg tittar på en karta över Borås.

Stefan Claesson och ingenjörerna Andreas Gustavsson och Maria Zetterberg har jobbat med utredningen.

Vi behöver fortsatt förstärka och bygga ut

Men utredningen visar också att vi med all säkerhet kommer behöva förstärka och bygga ut nätet, både på lågspänningsnivå och 10 kilovoltsnivå, med nya transformatorstationer och ledningar.

I arbetet har vi tittat på hur utvecklingen kan komma att se ut inom flera olika områden. Det handlar om var nya bostadsområden, industriområden och kontors- och handelslokaler ska byggas. Vi har även tittat på omställningen till elbilar och elfordon, såsom tunga transporter och bussar, och behovet av laddstolpar och laddstationer. Vi har samarbetat med många olika aktörer som exempelvis Borås Stad, Boråsregionen och Lindholmen Science park för att få fram siffror och prognoser. Det som varit svårast att få fram är en tillförlitlig prognos över hur laddbehovet kan komma att se ut för tunga fordon och transporter. Grovt räknat så tror experter inom detta område att 20 procent av dessa fordon är elektrifierade år 2030.

– Det finns ju många osäkerhetsfaktorer när man ska försöka sia om framtiden och man ska vara medveten om att vi målar med stora penseldrag. Men vi får ju en fingervisning om hur det kan komma att se ut de kommande åren, sedan kommer vi givetvis behöva följa utvecklingen, säger Stefan Claesson.

Ett diagram som visar en ny belastningskurva vid 16-17 på eftermiddagen.

Effektbehovet kommer att öka

Utredningen visar att det generella effektbehovet troligtvis kommer öka med cirka15 procent. Om 38 procent av de befintliga fossildrivna personbilarna i vårt område byts ut till laddbara fram till 2030 skulle effektbehovet öka med 13 megawatt. Det motsvarar ungefär effektbehovet för runt 1300 villor eller 26 större logistikföretag. Men det förutsätter att alla dessa bilar laddas samtidigt, vilket de sannolikt inte kommer göra.

Vi kan se att vi troligen får ytterligare en effekttopp i nätet, jämfört med dagens effekttopp på morgon/förmiddag. Den skulle inträffa på eftermiddagen runt 16-17-tiden, då många kommer hem och vill ladda sin elbil, samtidigt som man kanske sätter på tvättmaskinen, lagar mat och laddar mobilen.

– Men vi tror att denna förväntade effekttopp kan jämnas ut något över tid, i takt med att vi ökar vår effektoptimering och jobbar mer med laststyrning och så kallade effekttariffer. Det kan hjälpa oss att styra om så att vi använder elen när det är mest prisvärt, vilket medför att vi kan utnyttja nätet mer effektivt.

Osäkerhet kring kapaciteten i regionnätet

Utredningen pekar också på att det, ur Borås Elnäts perspektiv, finns en osäkerhet kring kapaciteten i Vattenfalls regionnät, vilken är direkt avgörande för att kunna leverera den effekt som kommer behövas i Borås.

Vi har jobbat med utredningen av kapacitet och effekt i elnätet under slutet av 2021 fram till maj 2022, på uppdrag av Borås stad.