Vi använder egna cookies och cookies från tredje part för att förbättra din navigeringsupplevelse. Fortsätter du att surfa vidare innebär det att du accepterar användningen av dessa cookies. Du hittar mer information under vår sida om GDPR.

Övervakningsplan

Varje elnätsföretag har en skyldighet enligt ellagen att varje år redovisa en övervakningsplan. Planen skickar vi in till Energimarknadsinspektionen. Syftet är att säkerställa att vi som elnätsföretag agerar objektivt och inte otillbörligt gynnar någon aktör på marknaden.

Redovisa åtgärder under året

I övervakningsplanen ska vi redovisa vilka åtgärder vi genomfört under året för att motverka diskriminerande beteende gentemot övriga aktörer på elmarknaden. Vi ska också publicera innehållet i övervakningsplanen på vår webbplats.

Juridisk åtskillnad

Elnätsverksamheten drivs som ett aktiebolag under Borås Elnät AB och ingår i bolagskoncernen Borås stadshus AB. I koncernen finns också Borås Energi och Miljö AB som bland annat har ansvar för fjärrvärme och vis elproduktion. Elen används antingen till bolagets egen verksamhet eller säljs på Nordpool. Både vårt bolag och Borås Energi och Miljö är organiserade som systerbolag, utan inflytande i varandras verksamhet. Bolagen har varit separerade sedan 1996.

På detta sätt har vi följt kraven i ellagen (3 kap. § 1 a) som säger att ett bolag som bedriver nätverksamhet inte får bedriva produktion av eller handel med el. Det innebär att vi uppfyller ellagen (3 kap. § 2) som säger att nätverksamhet och fjärrvärmeverksamhet ska redovisas ekonomiskt var för sig och skilt från annan verksamhet.

Borås Elnät AB bedriver vid sidan av elnätsverksamheten också fibernätsverksamhet. Denna verksamhet finns i samma juridiska person som elnätsverksamheten, men verksamheterna särredovisas skilda från varandra.

Funktionell åtskillnad

Borås Elnät omfattas inte av kraven på redovisning av funktionell åtskillnad eftersom någon vertikal integrering av företag inte förekommer. Bolaget räknas därför inte in under ”koncernföretag”. Dessutom uppgår Borås Elnäts kunder till cirka 45 000 och omfattas inte av kravet i ellagen 3 kap. §1 b. Trots detta strävar bolaget efter att så långt som möjligt följa dessa krav i lagen.

Kommersiellt känslig information

Vi ser inte att vi har någon kommersiellt känslig information, eftersom vår verksamhet är starkt reglerad med insyn från myndigheter på en marknad där vi har monopol. Information som rör leveransavtal kan i vissa fall vara kommersiellt känslig och då framförallt ur leverantörernas perspektiv. Får vi frågor om att lämna ut sådan information prövas varje enskilt ärende enligt sekretesslagen. Även kunduppgifter som ska hanteras enligt GDPR kan bedömas som känslig information och kan därmed inte ses som offentliga uppgifter.

Utbildning

Vi har en rutin för att introducera nya medarbetare. I den ingår att informera om principen för ickediskriminering. Eftersom vi inte har någon egen elhandel blir det ett naturligt förhållningssätt att i det dagliga arbetet jobba utifrån denna princip.

Innehållet i övervakningsplanen tas upp för genomgång på arbetsplatsträffar för att säkerställa att våra medarbetare får information om innehållet.  Övervakningsplanen finns tillgänglig för alla medarbetare på vårt intranät. Varje chef ska se till att medarbetare på Borås Elnät tar del av innehållet i planen.