Ersättning vid elavbrott

Sedan flera år tillbaka är ersättningsnivåerna vid elavbrott lagligt fastställda. Lagen innebär att den som har varit strömlös i mer än tolv timmar under en sammanhängande period är berättigad till ersättning från elnätsbolaget.

Ersättningens storlek bestäms procentuellt utifrån kundens totala årsnätkostnad enligt följande:

  • 12-24 timmars avbrott ger ersättning med 12,5 % av den årliga elnätstariffen. Årskostnaden hittar du på baksidan av din elnätsfaktura.
  • Efter första dygnet tillkommer ytterligare 25 % av årsavgiften för varje påbörjat dygn.
  • Minsta ersättningen är dock 900 kronor (2 % prisbasbelopp) vid mer än tolv timmars avbrott.
  • Högsta ersättningen är tre årsavgifter.

Ersättningen gäller både privatpersoner och näringsidkare.

Skadestånd

Som kund kan du ha rätt till skadestånd, oavsett längd på elavbrottet. Skadestånd kan bli aktuellt om elnätsbolaget inte uppfyller de allmänna avtalsvillkoren. Du hittar avtalen i sin helhet här.

Skadestånd i korthet:

  • Skadestånd omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust du haft på grund av avbrottet.
  • Eventuell avbrottsersättning dras av från skadestånd.
  • Du måste begära skadestånd inom två år från elavbrottet.
  • Det finns vissa undantag för när skadestånd gäller eller då det kan begränsas. Bland annat om nätbolaget kan visa att avbrottet beror på ett hinder som legat utanför dess kontroll.
  • Näringsidkare som kan visa att nätbolaget handlat vårdslöst eller försumligt har rätt till skadestånd vid elavbrott enligt skadeståndslagens regler.

Behöver du vägledning i ersättningsfrågor? Då bör du främst vända dig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå eller till en kommunal konsumentvägledare. Om du vill få ett skadeståndsbeslut prövat kan du vända sig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol. Kontaktuppgifter hittar du här.